Eklenme Tarihi : 31.08.2016 17:20

İŞVERENLERİN ÇALIŞANLARI İÇİN BİREYSEL EMEKLİLİK YAPTIRMA ZORUNLULUĞU ve KAPSAMI HAKKINDA BİLGİ NOTU

25 Ağustos 2016 tarihli ve 29812 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) ile işverenlere çalışanlarını bireysel emeklilik sistemine dahil etmesi yükümlülüğü getirilmiştir.

İşverenlerin bireysel emeklilik sistemine dahil edeceği çalışanların Kanun’un yürürlüğe gireceği 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 45 yaşını doldurmamış olması ve Türk Vatandaşı olması gerekmektedir. Kanun’daki mevcut düzenlemeye göre mevcut yükümlülük ayrım yapılmaksızın tüm işyerleri için geçerli olacaktır. Ancak Kanun’da Bakanlar Kurulu’nun emeklilik planına dahil edilecek işyerleri ile çalışanları ve uygulama esaslarını belirlemeye yetkili olduğu yönünde bir düzenlemeye de yer verilmiş olması, ilerleyen zamanda Bakanlar Kurulu kararı ile bazı işyerlerinin bu yükümlülüğün dışında tutulabileceğini de göstermektedir.

Kanun ile işverenlere, bireysel emeklilik sözleşmesini hangi emeklilik şirketi ile yapabileceği konusunda sınırlı bir seçim hakkı getirilmiştir. Buna göre işverenler ancak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek emeklilik şirketlerinden birisi ile bu konuda çalışabilecektir. Kanun’un yürürlüğe gireceği 01 Ocak 2017 tarihinden önce Hazine Müsteşarlığı tarafından hangi emeklilik şirketlerinin bu hususta yetkilendirildiği kararlaştırılarak yayınlanacaktır.

İşverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine çalışan adına aktarılacak katkı payı tutarı, çalışanın prime esas kazancının %3’üne karşılık gelen tutar olup, işverence çalışana ücret ödemesinin yapıldığı tarihi takip eden ilk iş gününde katılım payının emeklilik şirketine aktarılması gerekmektedir. İşveren katkı payını gecikmeli veya hiç aktarmaması halinde çalışanın birikiminde bu nedenle oluşan parasal kaybın tazmininden sorumlu tutulmuştur.

İşverenlerin Kanun ile getirilen yükümlülükleri yerine getirip getirmediği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenecektir ve işverenin Kanun kapsamındaki yükümlülüklerine uymaması hâlinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yüz Türk lirası idari para cezası uygulanacaktır.

Ayrıca Kanun ile Hazine Müsteşarlığı’na söz konusu uygulamanın usul ve esaslarına ilişkin düzenleme yapma yetkisi verilmiş olup, ilerleyen günlerde ve kanaatimizce Kanun’un yürürlüğe girmesinden evvel Hazine Müsteşarlığı’nca uygulamaya ilişkin usul ve esasların neler olduğuna dair yasal düzenlemeler yapılacaktır.